2018-12-18

Tryb załatwiania spraw w Narodowym Archiwum Cyfrowym

W Narodowym Archiwum Cyfrowym sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującą Archiwa Państwowe Instrukcją Kancelaryjną, wprowadzoną Zarządzeniem nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 21 grudnia 2012 roku.

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna skrzynka podawcza Narodowego Archiwum Cyfrowego jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres platformy:

http://epuap.gov.pl

Zapytania, wnioski, skargi i pisma można składać wykorzystując przygotowany formularz usługi centralnej - poniżej odnośnik do formularza:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - odnośnik (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego)

W celu skutecznego złożenia pisma przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie: bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub ważnego podpisu kwalifikowanego.

Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza online bądź załączenie do formularza online dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wysyłany dokument musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Akceptowane formaty załączników: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, XLS, XLSX, ODS, JPG, TIF, ZIP, TAR, CSV. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 6MB.

Dokumenty elektroniczne mogą być również dostarczone do sekretariatu Narodowego Archiwum Cyfrowego przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie w godzinach pracy Archiwum na następujących informatycznych nośnikach danych: płyty CD lub płyty DVD jednokrotnego zapisu.

W przypadku dostarczenia dokumentu na informatycznym nośniku danych urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane na przenośnej pamięci typu flash z interfejsem USB.

 

ODDZIAŁ ZBIORÓW FOTOGRAFICZNYCH

Zadaniem Oddziału jest nadzór nad zasobem fotograficznym, liczącym ponad 13 mln zdjęć. Podstawową funkcją jest przejmowanie, gromadzenie i przechowywanie fotografii, z uwzględnieniem odpowiednich warunków magazynowych i klimatycznych. Fotografie są opracowywane zgodnie z normatywami archiwalnymi oraz ewidencjonowane tradycyjnie i komputerowo. Z zasobu fotograficznego korzystają użytkownicy, którym udostępnia się zdjęcia w postaci odbitek i skanów. Pracownicy Oddziału Fotografii biorą udział w kontrolach podległych jednostek organizacyjnych gromadzących podobną dokumentację.

 

Biuro Obsługi Klienta 

poniedziałek  9.00 – 15.00

wtorek  9.00-15.00

środa  12.00 – 18.00

czwartek  9.00-15.00

piątek  9.00-15.00 

bok@nac.gov.pl

 

ODDZIAŁ FILMÓW I NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

Zadaniem Oddziału jest opracowywanie i udostępniane materiałów audiowizualnych - nagrań i filmów. W Oddziale następuje proces przesłuchania, przeglądu materiałów dźwiękowych i filmowych, wprowadzenia danych na temat ich treści i formy do systemu informatycznego oraz transferu nagrań z nośników analogowych na cyfrowe.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się